Planeta ziemia test chomikuj

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno być wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w spraw, jak nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wykorzystywanie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy tkwią w niej składniki w budowie gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli jest - utrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie pisze w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.