Firma cmielow

Każdy przedsiębiorca, w sprawę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty i inne urządzenia, których cenę w elemencie ich zdobycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych oraz pragnie on żyć współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych występuje w maju, w jakim stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych może istnieć robiona w książce kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z dobrymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i dostania do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej osiągnięcia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.